Activiteitencommissie


De activiteitencommissie is een actieve groep ouders die hulp verleend bij diverse schoolactiviteiten zoals het kerstfeest, Open Huis, sportdag, versieren van de hal bij feestdagen, laatste schooldag, etc. Ook verzorgt de activiteitencommissie het drinken tijdens de avondvierdaagse.
De administratieve afhandeling van de ouderbijdrage wordt door de penningmeester van de activiteitencommissie verzorgd. De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 37,50,- per kind. Kinderen die instromen na 1 januari betalen naar rato de helft (€ 18,75-).
De activiteitencommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de verschillende activiteiten voorbereid.

Leden van de activiteitencommissie zijn:

Henriëtte Dijkstra (voorzitter)
Jaqueline Redder (penningmeester)
Wienanda van Leusen
Manon de Vries
Bianca Mostert
Lotte Duinkerken


ac@cnsbalkbrug.nl